top of page

Logo & CI design

การออกแบบโลโก้ จึงเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างปราณีต เพราะผลงานที่ออกมาต้องสามารถดึงจุดเด่นของสินค้าหรือแบรนด์มานำเสนอและอธิบายความหมายว่า ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) และเมื่อไร (When) ได้ เพื่อผลลัพธ์สูงสุด นั่นก็คือ โลโก้ กลายเป็นก้าวสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ บริการรับออกแบบโลโก้ที่ All Idea Studio นำเอกลักษณ์ของแบรนด์ ของคุณ มาประสานกับทฤษฎีทางศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโลโก้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณและกลุ่มเป้าหมาย มีประสิทธิภาพในการสื่อสารความเป็นแบรนด์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และนำเสนอเอกลักษณ์ของแบรนด์ ของคุณได้อย่างดี กล่าวคือ มีความสอดคล้องกันในทุกๆ ส่วน

Li1.jpg

Logo & CI design

โลโก้ หรือ ตราสินค้า เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์หรือสินค้าของคุณสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงตามจุดประสงค์และลักษณะขององค์กร โลโก้ จึงเปรียบเสมือนหน้าตาของบริษัท ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของสินค้านั้นๆ ต่อสายตาผู้บริโภค โลโก้ที่ดี จึงต้องมีคุณสมบัติที่สามารถสร้างความประทับใจ และถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ได้ตั้งแต่ครั้งแรก (First impression) ที่ผู้บริโภคเห็น

bottom of page