top of page

BRAND LAB

01

VIEW HOME
VIEW BRAND WORK

ออลไอเดียสตูดิโอ ที่ปรึกษาแบรนด์, วางกลยุทธแบรนด์, การตลาดออนไลน์

 

การสร้างตัวตนและภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Visual) คือขั้นตอนถัดไปที่นักวิเคราะห์ต้องทำการบ้านอย่างหนัก ตัวตนของแบรนด์นั้นเปรียบเสมือน Mood & Tone ของงานออกแบบ ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ทั้งในเชิงของความเชื่อถือ การยอมรับ และการนำไปสู่การบอกต่อ ถ้าเปรียบกันต้นไม้ ตัวตนของแบรนด์ก็คือลำต้นที่โผล่พ้นดินขึ้นมา เป็นสิ่งแรกที่เราจะมองเห็นและจำแนกได้ว่ามีลักษณะอย่างไร ถ้าเปรียบเสมือนคน จะเป็นคนที่มีหน้าตา การแต่งตัว เพศ อายุ และลักษณะนิสัยแบบไหน (Brand Archetype) ผู้ใช้ (End User) นั้นมักละมีพฤติกรรมเลือกใช้สินแบรนด์ที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงอารมณ์ (Emotional Benefit) มากกว่าเหตุผล แบรนด์ที่ดีนั้นควรจะมีการวิเคราะห์บุคลิกของแบรนด์อย่างละเอียดเพราะความรู้สึกของแบรนด์ (Brand Essence) ที่ต่างกัน ส่งผลให้แบรนด์นั้นเข้ากันได้กับกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุ เพศ และพฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกต่างกันไป...

การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) คือผลและใบของต้นไม้แห่งไอเดีย ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักส่งมอบให้กับผู้ใช้ แบรนด์ที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดการแบรนด์มาเป็นอย่างดี ย่อมรู้ดีว่าผลที่ออกมาจะสุกหวาน พร้อมรับประทาน เปรียบเสมือนการส่งต่อข้อความในทุกภาคส่วนของแบรนด์ ตั้งแต่เป้าหมาย คุณค่า บุคลิกลักษณะ ความมีเอกลักษณ์ ความภูมิใจ ไปยังลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ หลากหลายช่องทาง เปรียบเสมือนการฆษณาและประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) และเมื่อแบรนด์พร้อมที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพไปยังผู้ใช้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ผู้ใช้ก็ย่อมจะเกิดความเชื่อถือ ยอมรับ และจดจำแบรนด์นั้นๆได้ง่ายและยั่งยืน

WHY BRAND

LAB?

LOGO & CI

DESIGN

PACKAGING

DESIGN

STRATEGY

BRANDING

MARKETING

COMMUNICATION

bottom of page